Kiekvienas žmogus, kaip ir laivas, turi savo uostą

[caption id="attachment_185" align="alignleft" width="225" caption="Egidijus su žmona Asta ir dukra Gabija."]Egidijus su žmona Asta ir dukra Gabija.[/caption] Dalia Švetkauskaitė [caption id="attachment_185" align="alignleft" width="225" caption="Egidijus su žmona Asta ir dukra Gabija."]Egidijus su žmona Asta ir dukra Gabija.[/caption] Dalia Švetkauskaitė Aštriosios Kirsnos pagrin­dinės mokyklos kūno kultūros ir technologijų mokytojas Egi­dijus Aleksonis lyg laivas, atra­dęs savąjį uostą ne didmiesčio šurmulyje, bet tyluma ir ra­muma alsuojančioje gimtinėje, stengiasi būti naudingas savojo krašto žmonėms. Pernai pelnęs jų pasitikėjimą išrinktas seniū­naičiu.

Šeimoje – visi mokytojai

Baigęs Aštriosios Kirsnos vidurinę mokyklą, Egidijus studijavo Kauno aukštesniojoje maisto pramonės technologijų mokykloje, kur įgijo technolo­go-inžinieriaus specialybę. „Po mokslų grįžau namo, nes neįsivaizdavau, kad galiu gyven­ti dideliame mieste. Nuo mažens traukė kaimas, kur daug erdvės, apstu įvairios veiklos, – pasa­kojo Egidijus. – Pagal specialy­bę darbo neradau, todėl triūsiau mokykloje darbininku, vėliau Būdvietyje, o po to A. Kirsnoje – technologijų mokytoju. Egidijus turi potraukį akmens, metalo ir medžio dar­bams. Jį yra paveldėjęs iš savo tėčio Vito Aleksonio. Namuose vyriškis yra padaręs iš akme­nų pavėsinę. Iš metalo gamina saulutes, iš jų sukūręs saulučių medį. Iš pušies šakų – priean­gį. Pedagogas kuria floristinius paveikslus, į kuriuos įkompo­nuoja akmenis ir netgi pipirus, kitas gamtines medžiagas. Egidijus su žmona Asta, pra­dinių klasių mokytoja, ir dukra Gabija jau dešimt metų įsikūrę pas jo tėvus. Po vienu stogu su­telpa ir draugiškai sutaria net keturios kartos, nes kartu gyve­na ir močiutė iš mamos pusės. Egidijus džiaugėsi, kad jų šei­moje – visi mokytojai. Mama Irena Aleksonienė yra moky­klos direktorė. Netgi šešiametė Gabija, lankanti priešmokykli­nę klasę, jau svajoja tapti mo­kytoja. Vyriškis svarstė, kad tai gal jau užkoduota genuose. E. Aleksonis sako esąs pa­tenkintas pedagoginiu darbu, nes kaimo vaikai yra neblogi, ne tokie agresyvūs kaip miesto. Jis mokantis moksleivius nuo 5 iki 10 klasės, bet teigė didelių problemų neturėjęs, nors dir­bant medžio ir metalo apdirbi­mo staklėmis reikia būti ypač atsargiems. Pasak mokytojo, su moksleiviais bendraujantis kaip su draugais, tačiau išlaikantis ir tam tikrą atstumą, kad šie jaus­tų pedagogui pagarbą.

Planuoja užkrėsti grožio bacilomis

Pernai Egidijus išrinktas Aštriosios Kirsnos seniūnai­čiu. Dabar jo galvoje kirba įvairiausios idėjos, kaip pa­dėti kaimo žmonėms geriau ir turiningiau gyventi. Ypač rūpi jaunimas, jo užimtumas. Aš­triosios Kirsnos pagrindinėje mokykloje nėra gerai įrengtos sporto salės, todėl Egidijus su­sitarė su Lazdijų sporto centru, kad vakarais išnuomotų salę kaimo jaunimui, kur jie žaidžia krepšinį. Seniūnaičiui rūpi ir kelių priežiūra, ypač žiemą. Gyvenvietėje intensyvus eis­mas, kartais automobiliai va­žiuoja dideliu greičiu, todėl rūpindamasis žmonių saugu­mu seniūnaitis jau kreipėsi į Alytaus kelių direkciją su gy­ventojų prašymu (patvirtintu jų parašais) A. Kirsnoje įrengti pėsčiųjų perėją bei greičio ma­žinimo kalnelius. Norėtų kai­me pastatyti kryžių. Daugiau dėmesio žada skirti tam, kad gyventojai labiau rūpintųsi sodybos aplinkos puoselėjimu, kad vieni nuo kitų pamažu už­sikrėstų grožio bacilomis.

Pagrindinis hobis– mi­litarija

Egidijus domisi ir istorija, savojo krašto praeitimi. Renka įvairius buities rakandus. Turi sukaupęs nemažą jų kolekciją, tik, deja, dar neturi patalpos, kur galėtų viską išdėstyti. Tada galėtų parodyti ir kitiems. Pagrindinis jo hobis – mili­tarija (karo istorija). Mokytojas turi įsigijęs metalo detektorių, kuriuo ieško vertingų ekspona­tų tose šalies vietose, kur anks­čiau buvo mūšio vietos, karče­mos, senos sodybos. Apie jas informaciją randa internete. Egidijus sakė įsigijęs 400 medalių, turintis I ir II pasau­linių karų kareivių šalmų, kitų atributų. Tokiu būdu jis tvirtina glau­džiai prisiliečiantis prie istori­jos. Ateityje svajoja apie nuo­savą muziejų, kuriame tilptų visi surinkti buities bei karo eksponatai.

Austrija palikodidžiausią įspūdį

„Ir Dievas septintą dieną ilsėjosi, – sako Egidijus, – to­dėl ir mes su šeima sekmadienį nieko nedirbame, kartais mėgs­tame pakeliauti po Lietuvą, ku­rioje irgi apstų gražių vietų“. Aistrą kelionėms vyriškis pajuto dar besimokydamas vi­durinėje mokykloje, kur lankė Audronės Pileckienės vadovau­jamą turistų klubą „Dzūkas“. Su energinga mokytoja moks­leiviai pėsčiomis apkeliavo di­delę dalį Lietuvos. Teko pabuvoti ir Austrijoje, Italijoje, Čekijoje, Lenkijoje. Didžiausią įspūdį esą paliko Austrija – Vienos katedra, visa įspūdinga šio miesto architek­tūra, žmonės. Senukai, pasak jo, sėdi išsipuošę kavinukėse ir bendrauja. Moterys žiemą avi batelius, vilki kailinukus. Išties gražu į juos pažiūrėti!

Ant lėkštės kepti karveliai nekrenta

Visa Aleksonių šeima, nuo mažiausio iki vyriausio, rūpi­nasi sodybos aplinkos grožiu, tačiau bene didžiausias nuopel­nas tenka Egidijui. Jų sodyba ne kartą laurus pelnė organizuoja­muose rajono ir apskrities gra­žiausios sodybos konkursuose. „Kai nusipirkę atsikėlėme į dabartinį namą, aplink vešėjo didelės obelys, krūmai. Aplinka tikrai neblizgėjo. Viskas pra­sidėjo nuo to, kad vieną dieną vaikščiodamas miške radau kel­mą. Jį apvertęs, pamačiau, kad kontūrai labai primena briedžio ragus. Parsinešiau namo, nulu­pau žievę ir pastačiau. Nuo to viskas ir prasidėjo“, – pasakojo mokytojas. Vėliau šeima bendromis pa­stangomis iškirto sodą, o vie­toj jo pasodino dekoratyvinių krūmų, kurių čia dabar auga apie 50 rūšių. Augalus Egidijus iškarpo įvairiomis formomis – burbulo, kūgio. Norint gražiai sutvarkyti aplinką, vyro teigimu, reikia įdėti apie 70 procentų darbo ir tik 30 procentų pinigų. Užtat visus vargus ir rūpesčius vėliau atperka kiekviename žingsnyje spinduliuojantis grožis, vasa­rą baseinėlyje koncertuojantis nuosavas varlių orkestras. Egidijus džiaugiasi savo darnia kelių kartų šeima, kuri padeda kurti grožį, ypač žmona Asta. Nors ji – miestietė, pui­kiai pritapo kaime, nesibodi jokių darbų. Dėkingas Egidijus žmonai mielai padeda netgi ra­vėti gėlynus. Pasak Egidijaus, yra žmo­nių, kurie pavydi, kad kitas daugiau turi ir apkalba, tačiau patys sėdi ant suolelio ir rankų nepajudina. Nesupranta, kad norint turėti, reikia daug dirbti. Ant lėkštės kepti karveliai pa­tys nekrenta.

[caption id="attachment_186" align="alignleft" width="300" caption="Šalia Aleksonių sodybos auga apie 50 rūšių dekoratyvinių krūmų."]Šalia Aleksonių sodybos auga apie 50 rūšių dekoratyvinių krūmų.[/caption] [caption id="attachment_187" align="alignleft" width="300" caption="Egidijus yra padaręs iš akmenų pavėsinę."]Egidijus yra padaręs iš akmenų pavėsinę.[/caption]
aprašymas
Pavadinimas

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.