PRASMINGA ŽINGSNIŲ BRYDĖ PER KASDIENYBĖS ŽEMĘ Krosnos klebono Juozo Klimavičiaus 60-ties metų jubiliejus

, B. Mockevičienė
PRASMINGA ŽINGSNIŲ BRYDĖ PER KASDIENYBĖS ŽEMĘ Krosnos klebono Juozo Klimavičiaus 60-ties metų jubiliejus
Šių metų balandžio 8-oji – graži ir prasminga katalikams Atvelykio šventė, bet ji Krosnos parapijos tikintiesiems tapo dviguba švente, nes balandžio 8-ąją dieną gimusiam Krosnos parapijos klebonui Juozui Klimavičiui sukako 60 metų. Kadangi mūsų klebonas kuklus žmogus, jis savo jubiliejaus nesureikšmino, viešai to neskelbė, nekvietė ypatingų svečių, tačiau pirmieji apie jubiliejų prakalbo bažnyčios choristai, vadovaujami Audriaus Kričenos, sumanė surengti  šventę ir pagerbti kleboną. Todėl sekmadienis Krosnos Šv. Mato apaštalo evangelisto bažnyčioje buvo neįprastas, nes susirinko ne tik gausus būrys parapijiečių, bet netrūko ir svečių, ypač visiems buvo malonu matyti savo kraštietį Lazdijų rajono savivaldybės merą su žmona. Sveikinimų, padėkų ir linkėjimų klebonas iš tiesų nusipelnė, nes dvasininko pareigas Krosnoje atlieka nuo 2005 metų. Taigi ne tik darbo, bet ir nueitas gyvenimo kelias turtingas rūpesčiais, išgyvenimais, džiaugsmo akimirkomis ir didele maldų bei šv. Mišių aukos kraite.
Kunigas Juozas Klimavičius gimė 1958 m. balandžio 8 d. Pošnios kaime, Krokialaukio apyl., Alytaus r. 1965–1968 m. lankė Pošnios pradinę mokyklą, iš jos perėjo į Santaikos aštuonmetę. Ją baigęs toliau mokslus tęsė Simno vidurinėje mokykloje. Tai buvo nelengvas sovietinis laikotarpis, nes Juozas, savo motinos Anelės išauklėtas doru ir tvirtai tikinčiu kataliku, nepaisydamas draudimų, lankė Simno bažnyčią, dėl to turėjo nemalonumų. Mintis tapti dvasininku subrendo anksti, tačiau buvo nemaža kliūčių, trukdymų, atkalbinėjimų, kuriuos teko įveikti. Todėl gavęs atestatą pirmiausia įstojo į Kauno 23-ąją technikos mokyklą, kurią baigęs dvejus metus dirbo Alytaus miesto kino teatre „Taika“ kino mechaniku. O 1978 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Mokslus seminarijoje teko nutraukti dėl prievartinės tarnybos sovietinėje armijoje. Po trejų metų tarnybos grįžo į seminariją, kurią baigė 1985 m. ir tais pačiais metais Santaikos bažnyčioje buvo įšventintas į kunigus. Po šventinimų paskirtas Vilkaviškio bažnyčios vikaru. Čia  dirbdamas ne tik atliko dvasininko pareigas, bet rinko medžiagą, parengė aplanką „Lietuva – Marijos žemė“, kurią vėliau Robertas Gedvydas Skrinskas panaudojo ir išleido knygą „Piligrimo vadovas – po stebuklingas Marijos vietas“.
Nuo 1989 m. kunigas J. Klimavičius paskiriamas Vilkaviškio vyskupijoje Bartninkų parapijos klebonu. Tuo pat metu aptarnavo Lankeliškių, o vėliau ir Alksninės parapiją. 2005 m. atvykęs į Krosną pakeitė čia dirbusį kleboną Virginijų Gražulevičių ir tęsė jo pradėtą veiklą  bei ėmėsi pačių būtiniausių bažnyčios ir jos aplinkos tvarkymo darbų. Taip buvo pakeisti bažnyčios bokštų viršutiniai bokšteliai, kurie jau vos laikėsi, atnaujinta fasade trikampiame frontone esanti Kristaus skulptūra, baigti trinkelėmis iškloti suirę laiptai, sutvirtinti šventoriuje esantys kryžiai, naujai perdengiamas stogas, perdažomas fasadas, iškirsti persenę medžiai, nuo šlaitų pašalinti nereikalingi krūmai, savivaldybei parėmus pakeisti bažnyčios ir parapijos salės langai, įsigyta procesijoms drabužių ir dar padaryta nemažai kitų darbų, kurių visų ir neišvardinsi. Šiandien Krosnos bažnyčia, turinti ilgaamžę istoriją, gražias tradicijas, yra puošni, patraukli savo dvasinėmis ir meninėmis vertybėmis, tik gaila, kad į bažnyčią vis rečiau užsuka jauni žmonės, kai kurie parapijiečiai atsimena bažnyčią tik išėjus iš šio pasaulio artimam žmogui, o kol gyvi kai kurie apsieina ir be maldos, ir be dvasinės atgaivos.
Klebonas J. Klimavičius didelį dėmesį skiria dvasiniam parapijiečių gyvenimui tobulinti, nuolat aiškina tikėjimo tiesas ir jų prasmę, propaguoja kuklų ir dorą gyvenimo būdą, aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, įvairiuose kultūriniuose renginiuose, mėgsta keliauti. Parapijiečiai dėkingi už surengtas keliones aplankant žymias šventąsias vietas ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje. 
Kunigas mėgsta skaityti, turi sukaupęs didelę, turtingą ir vertingą biblioteką, kurią sudaro religinės, istorinės, meno knygos, enciklopedijos, žinynai bei kita literatūra. Krosnoje gerbiamas klebonas turėjo ir skaudžių asmeninių išgyvenimų – slaugė savo sergančią mylimą mamą, o amžinam poilsiui palydėjo į Santaikos kapines.
Nemažai savo tarnystės metų, eidamas Viešpaties pašauktųjų ir išrinktųjų keliu, nešė nelengvą Dievo meilės Kryžių, dalino save po dalelę Žemei, Dangui, o daugiausia – Žmonėms. Todėl gražaus jubiliejaus proga Krosnos klebonui bažnyčios choro atstovai Janina Jurčiukonienė ir Krosnos girininkas Saulius Kancevičius linkėjo ne tik sveikatos, stiprybės, bet ir nepritrūkti energijos, tęsti pradėtus darbus. Meras Artūras Margelis dėkojo už nuoširdų bendravimą su tikinčiaisiais, linkėjo sveikatos, Dievo palaimos ir ilgų kunigystės metų Krosnos parapijoje. Į sveikintojų būrį įsijungė ir Krosnos seniūnė Valda Žukauskienė bei bendruomenės vardu linkėjimus išsakė jos pirmininkė Audrė Kimbirauskienė. Sveikatos ir prasmingų darbų bažnyčios labui, gerumo bei žmoniškumo kiekvienam sutiktam linkėjo parapijiečiai ir giminaičiai.
Taigi, mielas Klebone, ačiū Jums už prasmingą žingsnių brydę einant per kasdienybės žemę, ačiū už ramybę, kurios linkite Kristaus vardu, tegul sušvitusios parapijos skliaute kad ir mažos mūsų dėkingumo saulės sušildo Jūsų kasdienybę maldos ir rūpesčių rate. Tegul Dievo palaima Jus lydi dvasinės tarnystės ir pasiaukojimo kelyje. To linki  Jus  gerbiantys parapijiečiai.

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.